MASTER PHAN BẢO LONG

Giảng viên Khoa Y Đại học Tây Nguyên
Kiện tướng thể hình Quốc Gia
Founder LMS - Giảm Béo Chuẩn Y Khoa
Founder LMS ACADEMY

LMS - Giảm Béo Chuẩn Y Khoa